E צור קשר סרט תדמית השתלמויות הפעלות אגפי המרכז ייחודיות המרכז
 
ייחודיות
יעדים ומטרות-על
ממליצים
ציטוטים ממבקרים         

המרכז ללימודי היהדות בסביון הציב לעצמו יעדים ומטרות, והוא פועל לממשם באמצעות פעולותיו השונות:

זהות יהודית
חיזוק הזהות היהודית בקרב בני הנוער בארץ ובתפוצות, וסיוע במניעת ההתבוללות. מתן מענה לשאלות המעסיקות את בני הנוער: "מדוע נולדתי יהודי? מהי המשמעות של המושג: "יהודי" לגבי? ועוד.

"let my people KNOW"
חיזוק הקשר שבין דורנו למורשת העם היהודי תוך העשרת הידע והעמקתו בתחומי דעת שונים, סביב הנושאים: עם ישראל-ארץ ישראל-תורת ישראל.

אחדות העם
קרוב לבבות, במטרה לצמצם את האנטגוניזם והפער הגדול שבין דתיים לחילוניים, הנוצר מחוסר הבנה בין הצדדים.

שיפור ההתנהגות
עיצוב אישיות מוסרית אצל הפרט והחברה, תוך הפנמת המסרים של: סובלנות, כבוד לכל אדם באשר הוא אדם, היחס כלפי החריג והשונה, אמירת "לא" לאלימות הפיזית, המילולית, הרגשית ועוד.

המטרות הנ"ל הינן מטרות כוללות לכלל פעולות המרכז.

לכל פעילות, הוצבו מטרות משנה בהתאם לנושא.


| מפת הגעה | הנצחה - סופר | הנצחה - יוני YR©